ZORGVERLENERS

Zorgverlening en zorgproducten

Huisartsen

Het ontstaan van coöperaties van beroepsbeoefenaren is voor huisartsen een bekend fenomeen. Nu is de tijd rijp dat ook de vrijgevestigde psychologen zich gaan organiseren. Met de invoering van de basis GGZ in 2014 vallen de vrijgevestigde GZ-psychologen onder de zogenaamde “generalistische zorg”. Daarmee is de samenwerking tussen huisarts, POH-GGZkl, gespecialiseerde- en eerstelijnspsycholoog versterkt en verbeterd. Door ons te organiseren tot een groter geheel worden we een beter aanspreekpunt voor u.

De samenwerking met huisartsen is sindsdien uitgebreid met:

• diagnose en behandeladvies

• consultatiefunctie voor huisarts en poh-ggz

• integrale diagnose en behandeling, mede gericht op zelfmanagement

• blended behandeling vanaf het eerste cliëntencontact

• behandeling niet complexe stoornissen/niet ernstig disfunctioneren

• behandeling incl. terugvalpreventie van alle niet complexe psychische stoornissen (klachten cliënt)

• De vrijgevestigde psycholoog/ psychotherapeut neemt de eindverantwoording voor behandeling voor haar rekening

• efficiënte terugkoppeling

• gecontracteerde zorg

• geen eigen bijdrage voor cliënten (wel eigen risico)

De AVVP ondersteunt de huisarts en de POH-GGZ door het aanbieden van zorgproducten zoals gespecialiseerde zorg en de basiszorg: Kort, Middel en Intensief.
Ook wordt voor een klein deel Chronisch aangeboden speciaal voor die patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

Kort

Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat overeen komt met 4.9 zittingen. Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten. Het zorgaanbod kenmerkt zich door:

• Eerste diagnostiek op basis van screeningsinformatie vanuit basiszorg.

• Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling.

• Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend.

• Matched care bij doorverwijzing.

• ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de cliënt.

Middel

Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 8.25 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. Het zorgaanbod kenmerkt zich door:

• Eerste diagnostiek o.b.v. screeningsinformatie vanuit basiszorg.

• Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling.

• Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend.

• Matched care bij doorverwijzing.

• ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de cliënt.

Intensief

Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 12.5 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. Het zorgaanbod kenmerkt zich door:

• Eerste diagnostiek o.b.v. screeningsinformatie vanuit basiszorg.

• Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling

• Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend.

• Matched care bij doorverwijzing.

• ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de cliënt.

• Nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie

Chronisch

Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 12.5 zittingen. Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Een groot deel van de behandeling zal verzorgd worden door SPV en. Een klein deel kan door psychologen worden ingevuld.

Gespecialiseerde zorg
De gespecialiseerde zorg werkt met een DBC die een jaar lang kan lopen, met een optie op verlenging middels een vervolg DBC.

Wilt u meer weten wat de AVVP voor u kunt doen? Neem dan contact op met ons op 020 6184243 of kijk op de website AVVP.nl

 

Deze website gebruikt cookies. Klik voor akkoord om door te gaan.