LEDEN

Vrijgevestigde psychologen

LEDEN

In september 2012 is een groep vrijgevestigde psychologen bij elkaar gekomen met als doel om een samenwerkingsverband op te richten voor psychologen die zelfstandig ondernemer zijn. Waarom denken wij dat dat belangrijk is?

GGZ land is aan het veranderen. In 2014 wordt de basis GGZ ingevoerd. De vrijgevestigde GZ-psychologen gaan dan vallen onder de zogenaamde “generalistische zorg”. Het is de bedoeling dat de samenwerking tussen huisarts, POH-GGZ en eerstelijnspsycholoog wordt verstrekt en verbeterd. De huisartsen hebben zich de laatste jaren georganiseerd in coöperaties en dergelijken. Door ons ook te organiseren tot een groter geheel worden we een beter aanspreekpunt voor de huisarts. Hiermee denken we te bereiken dat de huisarts ons opzoekt voor samenwerking en niet in zee gaat met de zogenaamde “voorwaarts geïntergreerde instellingen” zoals Presenz en PuntP. Dat zijn tweedelijnsinstellingen die opereren in de eerstelijn. Als een huisartsengroep iets op poten wil zetten met een psychologen-groep gaan ze mogelijk eerder het gesprek aan met een georganiseerde club in plaats van met allerlei kleinere losse praktijken. We hebben gesproken met verschillende huisartsen-coöperaties in Amsterdam en de huisartsen hebben  laten weten groepsvorming van psychologen inderdaad zeer op prijs te stellen. Dus om de boot niet te missen is het handig dat wij ook een groter georganiseerd geheel gaan vormen.

Ditzelfde geldt voor de zorgverzekeraars. Zij hebben aangegeven in de toekomst geen contractafspraken meer te willen maken met solopraktijken en kleine groepspraktijken , maar alleen nog maar contracten te willen sluiten met grotere groepen. Achmea gaf in een voorlichtingsbijeenkomst afgelopen december aan in 2014 nog wel individuele contracten af te gaan sluiten, maar dat dat echt voorbij is vanaf 2015.

Blijkbaar is de trend dat individuele beroepsbeoefenaren zoals de huisartsen zich organiseren tot grotere gehelen en dan vervolgens ook alleen nog maar te willen praten met andere grotere organisaties.

Onze redenen voor het oprichten van een samenwerkingsverband zijn dus:

  1. Beter aanspreekpunt voor de huisarts(engroepen)
  2. Betere samenwerkingsmogelijkheden met andere beroepsgroepen
  3. Betere contracteringsmogelijkheden met de zorgverzekeraars

Voor betere contracteringsmogelijkheden ondersteunt de AVVP De zorgmakelaar van Cura Generalis. De details van dit initiatief kunt u uitgebreid teruglezen op  de website van Cura Generalis. In het kort komt het er op neer dat in navolging van andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg wij gezamenlijk iemand aanwijzen die voor ons vrijgevestigde psychologen contractbesprekingen doet met de zorgverzekeraars. Denk hierbij aan een realistische bevoorschottingsregeling en een rechtvaardig inkoopplafond.  Een aantal deelnemende praktijken van de AVVP heeft zich inmiddels aangemeld bij de Zorgmakelaar en met het oog op zorgvuldige contractbesprekingen 2014 adviseert het bestuur van de AVVP u snel kennis te nemen van dit initiatief en zo mogelijk aan te sluiten. Het is belangrijk dat er genoeg psychologen een contract sluiten met de Zorgmakelaar.

Deze website gebruikt cookies. Klik voor akkoord om door te gaan.